Centar za vode

Centar za vode

 

1 Pravna regulativa

FBIH

Kantoni 

Vodno zakonodavstvo EU

Zakoni u proceduri

2 Priručnici, metodologije, dobre prakse 


3 Aktuelni programi i projekti

 

4 Benčmarking/poređenje rezultata rada vodovodnih preduzeća

 

6 Savjetodavni centar