Eksperti iz oblasti lokalnog razvoja

LISTA EKSPERATA
sa iskustvom i znanjem iz oblasti integrisanog planiranja lokalnog razvoja, sa različitim ekspertizama iz oblasti ekonomskog, društvenog razvoja, zaštite životne sredine, finansija i kapitalnih investicija

Redni br.

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Oblast/ekspertiza

CV

(klikni na ime za preuzimanje)

1.

Mišel Pavlica

051/346-080

misel.pavlica@edabl.org

Lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje

Projektno dizajniranje i upravljanje

Javno učešće i pružanje treninga

Legislativa, ekonomski i politički zahtjevi - vezano za EU

Mišel Pavlica - CV

 

2.

Aleksandar Draganić

051/300-241

adraganic@blic.net

Pružanje ekspertize u projektima reforme uprave

Socio-ekonomski razvoj

Strateško planiranje

Izrada projektnih prijedloga - PCM model

Aleksandar Draganić - CV

 

3.

Jelena Prohaska

065/722-319

jprohaska@edabl.org

Strateško planiranje lokalnog i regionalnog razvoja

Pružanje treninga JLS vezano za analizu, stratešku platformu lokalnog ekonomskog i socijalnog planiranja

Podrška lokalnim vlastima i civilnom sektoru za planiranje i razvoj

Jelena Prohaska - CV

 

4.

Goran Janković

051/300 241

goran.jankovic.bl@gmail.com

Strateško i LER planiranje

PCM

Goran Janković - CV

 

5.

Emir Dervišević

062/396-593

emir.dervisevic@greentour.ba

Ekonomski razvoj i okoliš

Emir Dervišević - CV

 

 

6.

Kasim Tatić

033/ 275 939

kasim.tatic@efsa.unsa.ba

LER finansije, razvoj i menadžment

Mikroekonomska analiza i poslovno planiranje

Industijska politika i regulativa

Upravljanje ljudskim resursima

Projektni menadžment

Samoodrživi razvoj

Politika okoliša

Upravljanje okolišom

Kasim Tatić - CV

 

 

7.

Djordje Stefanović

051/ 317 022

rec.bl@inecco.net

Planiranje i upravljanje okolišem

Djordje Stefanović - CV

 

 

8.

Sara Savanović

051/207-687

sarabl051@yahoo.com

Upravljanje finansijama

Sara Savanović - CV

9.

Djordje Vojinović

051/215-297

djolev@blic.net

Samoodrživi regionalni i lokalni razvoj

Klimatske promjene

Tehnologije okoliša

Treninzi i edukacije

Djordje Vojinović-CV

10.

Andrea Bevanda Hrvo

033/713-110

abevanda@rec.org.ba

Koordinacija i upravljanje projektima

Organizacija i fascilitacija različitih događaja

Andrea Bevanda Hrvo-CV

11.

Jasna Draganić

033/713-130

djasna@rec.org.ba

Ekološka saradnja sa zemljama iz okruženja

Jačanje kapaciteta i tehnička podrška

Samoodrživi razvoj

Razvoj informacionih sistema

Jasna Draganić-CV

12.

Ermina Ramić

061/782-302

erminag@gmail.com

Strateško planiranje i ekonomski razvoj

EU projekti

PCM upravljanje projektima

Upravljanje okolišem

Ermina Ramić-CV

13.

Stevo Pucar

051/301 994          065/586 921

stevo.pucar@blic.net
stevo.pucar@gmail.com
Makroekonomske analize

Dizajn ekonomskih politika i strategija

Razvoji mehanizama ekonomskog razvoja

Koordinacija i tehnička asistencija procesa ekonomskog razvoja

Stevo Pucar

14.

Zdravko Miovčić

051/300 241

zmiovcic@gmail.com

Politička istraživanja i analize vezano za LER

Treninzi i konsultacije za LER

PCM

Zdravko Miovčić-CV

15.

Snježana Mišić Mihajlović

065/682-729

snezana.misic@mdpinicijative.ba

Strateško planiranje i razvoj

Samoprocjena alata za javnu administraciju

Politički dijalog i razvoj

Snježana Mišić Mihajlović-CV

16.

Milenko Krajišnik

051/429-800

krajisnik.m@blic.net 

Politike LER-a

Finansije, javne investicije i mogućnosti finansiranja LER-a

Milenko Krajišnik-CV

17.

Ivan Jurilj

036/557-210

ivan@redah.ba

LER, projektni menadžment, ekonomski razvoj

Ivan Jurilj-CV

18.

Aleksandar Remetić

061 739 919

aremetic@yahoo.com

Strateške platforme, LER i operacionalizacija lokalnih strategija

Aleksandar Remetić-CV

19.

Darko Ivanić

061/722-766

darko@crp.org.ba

Strateško planiranje i lokalni razvoj

Treninzi iz oblasti LER-a, planiranje i upravljanje malim preduzećima

PCM

Darko Ivanić-CV

20.

Almir Zulić

061/101-728

almir@crp.org.ba

LER i PCM

Zaštita okoliša i energetska efikasnost

Almir Zulić-CV

21.

Ervin Đember

061/739-121

ervin@crp.org.ba

Strateško planiranje i okoliš

Energetski audit

PCM

Ervin Đember-CV

22.

Edin Zahirović

061/717-712

edin.z@crp.org.ba

Finansijsko planiranje i kapitalne investicije

PCM

Edin Zahirović-CV

23.

Marko Nišandžić

061/168-355

marko@crp.org.ba

Učešće javnosti u procesu donošenja odluka

Zaštita okoliša, energetska efikasnost i upravljanje vodama

PCM

Marko Nišandžić-CV

24.

Hamdija Ljubijankić

037/511-531

hamdijalj@gmail.com

Strateško planiranje prema MiPRO metodologiji

EU fondovi

Vođstvo i analitičke sposobnosti

Hamdija Ljubijankić-CV

25.

Slobodanka Dukić

051/300-241

slobodanka.dukic@edabl.org

Strateško planiranje

LER i PCM

Menadžment ljudskih resursa

Slobodanka Dukić-CV

26.

Haris Komić

063/797-740

haris.komic@gmail.com

LER i poslovno okruženje

Budžetiranje i planiranje

Haris Komić-CV

27.

Muhamed Hamidović

063/797-744

muhamed.hamidovic@plod.ba

Fondovi EU

Izrada projektnih prijedloga

Finansije

Muhamed Hamidović-CV

28.

Zlatan Musić

062/344-145

mzlatan@teol.net

Upravljanje ljudskim resursima
Administrativni procesi upravljanja
Makro-ekonomske baze podataka
Informatika

Zlatan Musić-CV

29.

Mirna Dabić

065/897-385

dabic.mirna@gmail.com

Mladi i uloga mladih
Lokalni razvoj, praćenje i evaluacija razvojnih projekata
Ravnopravnost polova i djecija zaštita

Mirna Dabić-CV

30.

Bahrija Umihanić

035/ 774 252 i 061/135 917

bahrijau@bih.net.ba  i bahrija.umihanic@untz.ba

Strateško planiranje i lokalni razvoj u BiH
Razvojni programi, analize i istraživanja
Javno-privatno partnerstvo

Bahrija Umihanić-CV

31.

Slađana Simić

062/ 333 011

sladjana.tz@gmail.com

Lokalni ekonomski razvoj u BiH
Sektorski razvoj
Socio-ekonomske analize
Javno-privatno partnerstvo

Slađana Simić-CV