Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini

Datum projekta
-
MZ

Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZ) - II faza

01.10.2021. godine u Sarajevu je potpisan Ugovor između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti na Projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" II faza, koji će trajati 27 mjeseci. Ovaj projekat finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija.

Savez općina i gradova FBiH je uključen u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ od samog početka. Predstavnici Saveza aktivno su učestvovali u svim relevantnim aktivnostima koje je implementirao projektni tim, te su pružili podršku aktivnim učešćem u Projektnom odboru. Osim toga, Savez je kontinuirano izvještavao svoje upravljačke strukture u vezi sa aktivnostima projekta i promovisao, kroz Predsjedništvo, ključne rezultate i uspješne primjere projekta, dajući tako platformu projektnom timu za obraćanje i članovima Saveza.   

Kroz provedbu I faze, u partnerstvu sa UNDP MZ projektom, Savez je uspostavio JLS mrežu praktičara za MZ i podržao horizontalnu integraciju ideja i dobrih praksi koje su razvijene i provedene kroz projekat, te kontinuirano pružao relevantne informacije svim članovima u vezi sa aktivnostima MZ projekta. Osim toga, Savez je organizovao niz događaja za sve članice u svrhu promocije metodologije MZ kao alata za jačanje saradnje između JLS i MZ (građana) kroz modele mogućeg regulatornog okvira i akata.  

U saradnji sa projektnim timom UNDP MZ i drugim partnerima na projektu, Savez će se u narednom periodu fokusirati na:  

Promociju digitalne platforme za MZ - Kontinuirana promocija digitalne platforme MZ (www.mjesnazajednica.ba ) je ključna za upoznavanje što većeg broja JLS sa dobrim praksama i modelima rada MZ, a u skladu sa novom vizijom i iskustvima iz prve faze projekta. Promocija će se ostvarivati  kroz različite komunikacione kanale Saveza (web stranica, Mrežu praktičara za rad sa MZ, tijela i organe Saveza, medije, društvene mreže, itd.).  

Osiguranje ograničene tehničke pomoći jednom broju JLS da organiziraju javne konsultacije za utvrđivanje nove vizije MZ  i da prilagode svoj regulatorni okvir u svrhu osnaživanja MZ i realizacije nove vizije. Pružanjem tehničke pomoći Savez će osigurati širenje dobrih praksi i alata metodologije i nove vizije MZ na zainteresovane JLS, te će time doprinijeti horizontalnom širenju metodološkog pristupa i harmonizaciji funkcionisanja mjesnih zajednica u FBiH.  

Učešće u procesima zagovaranja regulatornog okvira sa višim nivoima vlasti u skladu sa usaglašenim stavom članica Saveza

Ukupni cilj projekta  

Doprinijeti kvalitetnijem životu građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne MZ koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu i služe kao generator demokratskih promjena u društvu.

Specifični ciljevi projekta  

1.  Promovisana digitalna platforma za MZ sa primjerima dobre prakse i iskustava;

2.  Osigurana ograničena tehnička pomoć za jedan broj JLS kako bi provele javne konsultacije za utvrđivanje nove vizije i prilagodile svoj regulatorni okvir u svrhu osnaživanja MZ i realizacije nove vizije;  

3.Viši nivoi vlasti pokrenuli pripremu regulatornog okvira i javnih politike u oblasti lokalne samouprave kako bi osigurali institucionalnu stabilnost za MZ.

 

Platforma #MJESNAZAJEDNICA
Mreža praktičara mjesnih zajednica Bosne i Hercegovine

O Mreži praktičara
Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg je razvijena online mreža praktičara mjesnih zajednica, je projekat koji zajednički finansiraju Vlade Švicarske i Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Opšti cilj projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" (MZ projekat) jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu. Prva faza projekta pokrenuta je u junu 2015. godine i je i direktno je uticala na poboljšanje kvaliteta života preko 250.000 građana u 24 grada i opštine i 136 mjesnih zajednica . U drugoj, trenutnoj fazi MZ projekta očekuje se poboljšanje uslova života za 120.000 građana i građanki u 41 gradu i opštini i 199 mjesnih zajednica. Istovremeno MZ projekat aktivno radi na poboljšanju kapaciteta i mogućnosti mjesnih zajednica za zastupanje građana i građanki prema gradskim i opštinskim upravama, njihovo uključivanje u donošenje odluka za razvoj njihovih lokalnih zajednica te na kreiranju adekvatnog pravnog i regulatornog okvira koji će ojačati ulogu i djelovanje mjesnih zajednica na opštu korist građana.

Partneri

Ključni projektni partneri MZ projekta su 41 JLS i 199 mjesnih zajednica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta, entitetski savezi općina/opština i gradova, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice i organizacije civilnog društva.

Mreža praktičara za rad sa mjesnim zajednicama

Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine su se kao ključni partneri u realizaciji MZ projekta uključili u osnivanje ¨Mreže praktičara za rad sa mjesnim zajednicama¨ na bazi izraženih potreba službenika/ica koji rade na poslovima sa mjesnim zajednicama u opštinama i gradovima. Mreža praktičara koja je u sklopu MZ projekta zvanično osnovana 4. septembra 2018. ima za cilj unapređenje primjene regulatornog okvira, razmjenu stručnog znanja i dobrih praksi u oblasti ostvarivanja funkcija mjesnih zajednica. Mreža se u organizaciji oba saveza do sada sastala četiri puta pri čemu su razmatrane slijedeće teme od značaja za uspješno funkcionisanje mjesnih zajednica: Metodologija rada mjesnih zajednica, pitanja finansiranja potreba mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, provođenje mjera zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih nepogoda, kao i upravljanje imovinom mjesnih zajednica. Mreža omogućava članicama saveza da prioritetna regulatorna i druga pitanja zajednički adresiraju prema višim nivoima vlasti, stručnoj javnosti kao i međunarodnim organizacijama aktivnim na lokalnom nivou. U osnovi, Mreža praktičara mjesnih zajednica djeluje kao neformalno savjetodavno tijelo članica oba saveza.
Online mreža praktičara, s druge strane, omogućava šire učešće praktičara mjesnih zajednica i njihovo uključivanje u diskusiju o pitanjima od značaja za poboljšano funkcionisanje mjesnih zajednica uz razmjenu dobrih praksi i sticanje novih znanja putem virtuelnog portala koji je je dostupan 24 sata svaki dan. Ovakvim online pristupom biće omogućeno šire učešće MZ praktičara u jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH pri čemu će MZ projekat zajedno sa savezima raditi na promovisanju online mreže praktičara i osiguravanju transfera znanja unutar cjelokupne mreže bez obzira na oblik njenog organizovanja.

LINK PLATFORME #MJESNE ZAJEDNICE: www.mjesnazajednica.ba

_________________________________________________________

Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZ) - I faza

7. juna/lipnja 2018. godine u Sarajevu je potpisan Ugovor između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti na Projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", koji će trajati devet mjeseci. Ovaj projekat finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija.

Ukupni cilj projekta Doprinos procesima jačanja učešća građana u procesima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i provedbi lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice. Specifični cilj projekta Kroz osiguravanje odgovarajuće podrške lokalnim vlastima i uvođenjem MZ metodologije i regulatornog okvira MZ-a kao usklađenog pristupa koji omogućuje inkluzivnije lokalno upravljanje Savez doprinosi procesima jačanja učešća građana u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i provedbi lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice. Očekivani rezultati Projektna intervencija će ostvariti dva specifična rezultata:

  1. Uspostavljena i funkcionalna Mreža za praktičare iz jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima mjesnih zajednica
  2. MZ metodologija i regulatorni okvir promovirani u jedinicama lokalne samouprave.

Do kraja 2018. godine, Savez u partnerstvu s UNDP-om, kroz ovaj projekat planira uspostaviti Mrežu praktičara iz jedinica lokalne samouprave zaduženih za rad sa mjesnim zajednicama i podržati horizontalnu integraciju ideja i dobrih praksi koje su do sada razvijene i provedene kroz projekat. Takođe, Savez će kontinuirano pružati informacije svim članicama u vezi s relevantnim aktivnostima projekta. Članovi navedene mreže će na svom prvom sastanku usvojiti poslovnik o radu i druge akte potrebne za uspostavu i funkcionisanje mreže. Pored toga, Savez će organizirati niz događanja za sve članice koji će promovirati metodologiju mjesnih zajednica kao alat za jačanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica (građana) i osigurati alate kroz model mogućih regulatornih okvira i akata. Primarne ciljne grupe za provedbu projekta su općine/gradovi, gradonačelnici i načelnici, pomoćnici gradonačelnika i načelnika, savjetnici i osoblje jedinica lokalne samouprave zaduženo za rad sa mjesnim zajednicama. Općenito, ciljnim grupama će se osigurati alati, znanja i savjetodavne usluge koje će im omogućiti usklađivanje procedura i izgradnju kapaciteta što će doprinijeti razvoju viših standarda učinkovitosti u lokalnoj samoupravi. Konkretnije, putem ponuđenih konferencija, sastanaka i učešća u mreži praktičara nadležnom osoblju iz općine/grada osigurat će se potrebna metodologija, alati i modeli dokumenata koji bi se mogli koristiti i prilagođavati za upotrebu u njihovim vlastitim lokalnim zajednicama. Nadalje, sve relevantne informacije bit će dostupne na web stranici i facebook stranici Saveza za druge zainteresirane strane i aktere.

Press povezano