Savez će učestvovati u izradi Metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

17.Nov.2021.
Predsjedništvo 16.11.2021.

Započeo proces ustanovljavanja revolving fonda koji će pomoći jedinicama lokalne samouprave kod apliciranja za EU fondove.

Konstituirajuća sjednica novog saziva Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, kojeg čine načelnici  / gradonačelnici: Sarajeva, Goražda, Livna, Travnika, Visokog, Banovića, Ljubuškog, Neuma, Hadžića, Kiseljaka, Novog Grada Sarajevo, Bosanske Krupe i Domaljevca-Šamca, održana je u utorak 16.11.2021. godine u Tarčinu. Novi saziv Predsjedništva imenovan je na Izbornoj skupštini Saveza održanoj 29.09.2021. godine u Neumu. Tom prilikom su pored Predsjedništva izabrani i predstavnici drugih tijela i organa Saveza. Tako je Suad Huskić izabran za predsjedavajućeg Skupštine Saveza, Smiljan Vidić za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, Hamdo Ejubović za predsjednika Predsjedništva Saveza, a Mladen Mišurić-Ramljak za zamjenika predsjednika.

Direktorica Saveza, g-đa Vesna Travljanin informisala je članove Predsjedništva o doprinosu Saveza i pomoći jedinicama lokale samouprave zahvaćenim poplavama. Predsjedništvo je upoznato, te je zauzelo stavove, vezano za aktivnosti Saveza u pogledu Izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, reforme sektora vodnih usluga u FBiH, odnosno izrade Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH i Programa za unaprijeđenije vodnih usluga u FBiH i korištenja najavljene finansijske i tehničke podrške, kao i drugih tema od interesa za jedinice lokalne samouprave. Pored toga, imenovani su predstavnici Saveza u mnogobrojne radne grupe pri Vladi FBiH i kantonalnim ministarstvima za razvoj turizma, ruralnog razvoja, itd.

Poseban akcenat je bio usmjeren na diskusiju daljnjeg jačanja finansijskog statusa jedinica lokalne samouprave. Naime, Vlada FBiH je 11.11.2021. godine na sjednici u Mostaru donijela Odluku o formiranju radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, u koju će biti uključen i predstavnik Saveza. Savez već niz godina ukazuje na potrebu povećanja procenta pripadnosti javnih prihoda za jedinice lokalne samouprave. Izrađenom analizom je utvrđeno da je neophodno procent povećati na 9,81% sa sadašnjih 8,42%. Ovim povećanjem kompenzirati će se prihodi koje jedinice lokalne samouprave gube kroz raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u FBiH, kroz vraćanje vanjskog duga, a koji nije generisan od strane jedinica lokalne samouprave. Sudjelovanje Saveza u radu radne grupe je od iznimnog značaja, jer će interesi općina i gradova biti zastupljeni u samom procesu izrade Metodologije, na način da se poštuje zakonski okvir za funkcionisanje lokalnog nivoa vlasti, ali i principi transparentnosti, pravičnosti i jednakosti.

Također, istaknuti su napori Saveza u kreiranju prijedloga finansijskog mehanizma za podršku jedinicama lokalne samouprave za apsorpciju EU fondova, a posebno u svjetlu potpisivanja IPA3 Programa. U okviru priprema za izradu prijedloga finansijskog mehanizma, Savez je sačinio analizu stanja i potreba jedinica lokalne samouprave, kao i Studiju opcija za uspostavljanje finansijskog mehanizma. U svojim nastojanjima, Savez je upriličio niz sastanka i razgovora sa relevantnim partnerima i ministarstvima gdje je dobio podršku za izradu ovakvog mehanizma.

Predsjedništvo Saveza je dalo punu podršku svim aktivnostima i nastojanjima Saveza koje za cilj imaju sveukupno jačanje pozicije lokalne samouprave u FBiH.

Predsjedništvo Saveza je također razmatralo informacije o zajedničkim projektima koje Savez provodi u saradnji sa UNDP-om, GIZ-om i drugim partnerima. Rad Saveza podržavaju Vlada Švedske i Švicarske u BiH.