Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini

Datum projekta
-
slika

Sažetak projekta

Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku Vlade Švicarske, u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj - IPD i u partnerstvu sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine implementiraju Program "Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini".

Opšti cilj projekta je doprinijeti smanjenju opterećenja bolestima i poboljšanju zdravlja žena i muškaraca, jačanjem fokusa zdravstvenog sistema na prevenciju bolesti i promociju zdravih životnih stilova.

Takođe, cilj projekta je poboljšati efikasnost domova primarne zdravstvene zaštite, kroz osnivanje zdravstvenih savjeta općina i gradova, kao poveznice između građana/ki i domova zdravlja, omogućavajući građanima/kama da sudjeluju u procesima donošenja odluka i predstavljaju svoje JLS.

Fokus projekta je na jačanju kapaciteta zdrastvenih savjeta u jedinicama lokalne samouprave, redefinisanje njihove uloge i odgovornosti, poboljšanju materijalno-tehničkih resursa, te intenziviranju suradnje između JLS, domova zdravlja i građana/ki. Sve navedeno dovest će do većeg uključivanja viših nivoa vlasti u kreiranje politika i poboljšanja interakcije između građana/ki i lokalnih vlasti.

Poboljšanje pristupa građan/kia zdravstvenim uslugama, posebno u udaljenim ili nerazvijenim općinama, i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i resurse, neophodno je za rješavanje ovih poteškoća. Kampanje podizanja svijesti i obrazovne inicijative treba provoditi kako bi se podigao nivo zdravstvene pismenosti i ljudima pružili alati koji su im potrebni za pravilno korištenje zdravstvenog sistema. Bosna i Hercegovina doživljava demografske promjene i starenje stanovništva, što ima značajne implikacije na njen društveni, ekonomski i zdravstveni sistem. To je dovelo do povećanja srednje starosti stanovništva, pada nataliteta, smanjenja radne snage i povećanja resursa za zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge. Iseljavanje, posebno među mlađom populacijom, dodatno smanjuje radno sposobno stanovništvo i doprinosi demografskoj neravnoteži.

Uloga Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) i Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) u Projektu je fokusirana na osnivanje i jačanje kapaciteta zdravstvenih savjeta/odbora općina i gradova lokalnih skupština.

Projektom se žele postići rezultati unutar tri komponente:
1. Povećana kontrola građana/ki nad vlastitim zdravljem,
2. Veća dostupnost usluga promocije zdravlja i prevencije bolesti na nivou lokalne zajednice i
3. Provedene cjelovite i održive reforme, sa konkretno predviđenim aktivnostima.

Partnerske jedinice lokalne samouprave u projektu iz Federacije Bosne i Hercegovine su:

Općina Kiseljak, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Travnik, Grad Livno, Općina Tomislagrad, Općina Grude, Grad Goražde, Općina Tešanj, Općina Ilidža, Grad Bihać, Grad Tuzla, Grad Stolac, Općina Kakanj.

Partner / Donator

Press povezano