EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition)

projekti

Opći podaci o projektu

EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj je multidonatorski projekat koji zajednički finansiraju Evropska Unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promjenama i pružiti podršku procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz masovnije pridruživanje inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (CoM)“ u regionu i kroz pružanje podrške općinskim upravama prilikom ostvarivanja svojih ambicija vezanih za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte (GHG) i povećanje svoje otpornosti na uticaje klimatskih promjena, pritom uzimajući u obzir specifičnosti na terenu. Savezi općina i gradova FBiH I RS su partneri na projektu.

Opći cilj akcije je postizanje energetske tranzicije i bavljenje klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Specifični cilj je pružanje podrške gradovima članovima CoM-a na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u ispunjavanju preuzetih energetskih i klimatskih ciljeva. Za više informacija, posjetite ovaj link: Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Polazna tačka ovog projekta je inicijativa „Sporazum gradonačelnika u Evropi“. Pristupanjem ovoj inicijativi gradovi se obavezuju da će doprinijeti ciljevima EU za zaštitu klime i da će izraditi SECAP. U tom kontekstu, jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je pružanje savjetodavnih usluga i tehničke podrške, kao i podrške u pogledu unapređenja kapaciteta u odabranim općinama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj prilikom izrade njihovog prvog SECAP-a. U skladu s tim, općine/gradovi koji iskažu volju da postanu dio velike porodice CoM, obavezuju se da će do 2030. godine ostvariti postavljene ciljeve, kao i da će izraditi i sprovesti planove adaptacija i vezane aktivnosti.