Održana 10. sjednica Komisije za izbor i imenovanja Saveza općina i gradova FBiH

17.Mar.2023.

Dana 16.03.2023.godine, u online formi održana je Deseta sjednica Komisije za izbor i imenovanje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Pored članova komisije sjednici je prisustvovala i direktorica Saveza Vesna Travljanin, Amir Kupusija i Aida Kurbegović.

Direktorica Travljanin je istakla da je u pripremi prednacrt Zakona o vodnim uslugama/Zakona o uslugama snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prerade/tretmana urbanih otpadnih voda u Federaciji BIH, te je u skladu sa tim Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tražilo od Saveza da imenuje člana i zamjenika člana u Radnu grupu za pripremu prednacrta zakona.

Komisija je izabrala Hamzaliju Hojkurić (Općina Tešanj) za člana, a za zamjenika Fatimu Pečenković (Grad Bihać).

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva se također obratilo Savezu sa molbom za imenovanje člana radne grupe u okviru Projekta „Izrada Master plana aglomeracija u BIH za učinkovito planiranje i implementaciju EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda“, i to za člana za izradu Master plana aglomeracije, GIS-a i DSIP-a i APID-a.

Za člana Radne grupe za izradu Master plana aglomeracije je nakon glasanje Komisije putem google form aplikacije izabrana Vanisa Pjano (Općina Vogošća), a za zamjenika Ana Buljubašić (Grad Čapljina).

Za člana za izradu GIS-a (Informacioni sistem sektora voda na državnom nivou), nije bilo prijavljenih kandidata, te je prihvaćeno da Stručna služba Saveza ovaj postupak provede naknadno.

Za člana radne grupe za izradu DSIP-a (Specifični plan za provođenje UWWTD) i APID-a (Akcioni plan za provođenje UWWTD u BIH), izabran je Željko Soko (Grad Čapljina).

Na kraju sjednice Komisije je razmatrala prijedloge za imenovanje članova u Komisiju za dodjelu novinarske nagrade Saveza.

Direktorica Travljanin je naglasila kako je cilj ovom nagradom da se potakne kvalitetnije i redovnije izjašnjavanje sa lokalnog nivoa. Za članove su izabrani Amir Musirlić (Općina Vogošća), Miroslav Landeka (Grad Mostar) i prof Elmir Sadiković.

Zaključci sa sjednice Komisije biće upućeni Predsjedništvu Skupštine Saveza na razmatranje i prihvaćanje.