U Sarajevu održana panel diskusija o garanciji lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine

26.Apr.2024.
panel 1

U Sarajevu je 25.4.2024. godine održana panel diskusija pod nazivom "Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi". Cilj panel diskusije je pokretanje procesa šire rasprave sa svrhom konačnog rješenja otvorenih pitanja koja u nekim slučajevima predstavljaju prepreku za međusobno uvažavanje i saradnju organa vlasti u jedinicama lokalne samouprave.

Na zahtjev Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće Europe je angažiralo eksperte koji su izradili Izvještaj „Garancija lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi – stručno mišljenje i preporuke“. Izvještaj, između ostalog, predstavlja stručni odgovor na mišljenje Federalnog ministarstva pravde i stav upravne inspekcije u pogledu utvrđivanja nadležnosti za donošenje odluke o organizaciji službi jedinica lokalne samouprave i donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave.

Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin, istakla je kako je panel diskusija ukazala na nedosljednost prava jedinica lokalne samouprave od strane viših nivoa vlasti.

„Radi se o nizu propisa koji nisu usklađeni sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, odnosno sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Ukazali smo na neprovođene zakonskih odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi a što je adresirano Vladi i Parlamentu FBiH. Na žalost, i na današnjoj panel diskusiji osim nekoliko predstavnika Parlamenta FBiH kao i prestavnika kantonalnih vlada, nisu bili prisutni ministri pravde i financija FBiH“, pojasnila je direktorica Travljanin.

Dugoročni cilj panel diskusije je bio otvoriti dijalog sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o njihovoj zakašnjeloj obavezi harmonizacije zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uvažavajući poseban karakter ovog Zakona u odnosu na opće zakonodavstvo.

Adelina Džanković, sekretar Općine Centar Sarajevo istakla je kako je jedan od primjera donošenje internih akata jedinice lokalne samouprave, a to su prije svega odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

„Viši organi vlasti insistiraju na primjeni raznih propisa koji su doneseni prije Zakona o principima lokalne samouprave, gdje se ne uvažava njegov specifični karakter, u smislu da je to propis koji u cjelosti reguliše rad organa uprave i on je instrument međunarodnog ugovora, odnosno Europske povelje o lokalnoj samoupravi“, istakla je Džanković.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara napominje da nastoji koordinirati lokalnu samoupravu, kantone i Federaciju jer smatra da život počinje u jedinicama lokalne samouprave.

„Jako je važno osigurati podršku viših razina vlasti općinama, kako bi one mogle zadovoljiti osnovne potrebe svih građana. Građani kada imaju problem prvo se obraćaju načelnicima, gradonačelnicima i njihovim službama. Lokalne zajednice su temelj Bosne i Hercegovine“, istakla je Bradara.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine SOGFBiH Mladen Mišurić-Ramljak je kazao kako su evidentne potrebe jedinica lokalne samouprave za usklađivanje svih zakona koji se tiču njihovog funkcioniranja.

„Nadamo se kako će panel diskusija u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH podpomognut Veleposlanstvom Kraljevine Švedske i Švicarske konfederacije kao i Vijeća Europe, polučiti dobre rezultate. Zaključke koje smo danas donijeli ćemo proslijediti nadležnima kako bi izazvali reakciju“, kazao je Mišurić-Ramljak. 

Jedan od zaključaka panel diskusije je kako se zahtijeva od svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da dosljedno i bezrezervno poštuju poseban karakter Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je prema mišljenju i preporukama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe u potpunosti usklađen sa principima i standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Zaključak je kako Savez općina i gradova FBiH naglašava i upućuje apel prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u FBiH da izvrše zakonsku obavezu usklađivanja propisa za Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenu članom 58. ovog Zakona na način da se izvrši prenos poslova i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave.

Zaključeno je i kako će se tražiti od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i od kantonalnih vlada, da prilikom usvajanja zakona i drugih propisa, poštuju principe iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi osiguravajući dostatna financijska sredstva za izvršavanje dodatno delegiranih rashodovnih nadležnosti općinama i gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se daje prijedlog za donošenje Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave ili novog Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim bi se ova materija bolje uredila.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 51. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine.