Stručna služba Saveza

Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova iz djelokruga rada Saveza obrazovana je Stručna služba Saveza.
Odluku o obrazovanju Stručne službe donosi Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Stručnom službom Saveza rukovodi direktor Saveza.

Uposlenici u Stručnoj službi:

Zamjenik direktora za unaprijeđenje rada Saveza
Šejla Hasić, diplomirani politolog
E-mail: sejla@sogfbih.ba

Zamjenik direktora za usluge članstvu
Amir Kupusija, diplomirani žurnalist
E-mail: amir@sogfbih.ba

Savjetnik za pravni sistem lokalne samouprave
Selma Fišek, diplomirani pravnik
E-mail: selma@sogfbih.ba

Savjetnik za koordinaciju usluga članstvu
Mr.sc. Edin Demirović, diplomirani politolog
E-mail: dino@sogfbih.ba

Savjetnik za sistem finansiranja lokalne samouprave
Halko Basarić, mr.oec.
E-mail: halko@sogfbih.ba

Savjetnik za informisanje, komunikacije i medije
Dr. sc. Hazim Okanović, komunikolog
E-mail: hazim@sogfbih.ba

Savjetnik za finansije i računovodstvo
Nermin Fatkić, dipl.oec.
E-mail: nermin@sogfbih.ba

Saradnik za pravna pitanja
Aida Kurbegović, dipl.iur.
E-mail: aida@sogfbih.ba

Referent za administrativno-tehničke i knjigovodstvene poslove
Mirela Čaušević
E-mail: mirela@sogfbih.ba


Kontakt:
Tel: 00387 33 216 502, 209 120, 209 024;
Fax: 033 216 502, 552 810
E-mail: savez@sogfbih.ba

Adresa:
Musala br. 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina