Savez općina i gradova FBiH uradio Analizu uticaja pandemije koronavirusa na finansijsku poziciju općina i gradova

13.May.2021.
istraživanje

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine uradio je Analizu uticaja pandemije koronavirusa na finansijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH. Analiza će biti razmatrana na 5. online sjednici Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH koja će se održati 12.05.2021. godine.

Ova Analiza temeljito i ekspeditivno identificira, procjenjuje i predstavlja intenzitet uticaja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na prihode i potrošnju općina i gradova u FBiH, posebno na pojedinačne komponente lokalnih prihoda, koji su najizloženiji ekonomskim fluktuacijama uzrokovanim korona-krizom, te na segmente lokalne potrošnje, koji su najpovezaniji sa zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa i uvedenim restriktivnim mjerama. Također, u Analizi su analizirane i predstavljene i aktivnosti, mjere i prakse općina i gradova, koje su lokalne vlasti poduzimale s ciljem ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemijskih mjera, posebno u smislu olakšavanja finansijskih poteškoća restrikcijama pogođenim radnicima i poslovnim subjektima.

Predsjedništvo Saveza će pored navedenog, razmatrati i niz drugih značajnih pitanja za lokalnu samoupravu u FBiH i u BiH. Na sjednici će pored članova Predsjedništva, prisustvovati i mnogobrojni gosti, predstavnici Federalnih institucija i ministarstava te predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo Saveza će, između ostalog, razmatrati pitanje komunalnih taksi u Kantonu Sarajevo, a posebna pažnja će biti posvećena Prijedlogu Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH. Ova Uredba je izrađena u okviru aktivnosti (Water Alliance) na Projektu općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG/UNDP, World Bank, relevantna ministarstva, a na kojem je Savez jedan od partnera. Također će biti predstavljen prijedlog Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške čiji je nosilac aktivnosti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Predsjedništvo će se očitovati i o prijedlogu Federalnog zavoda za programiranje razvoja kojim se Savezu daje značaj i odgovornost u pogledu vođenja evidencije strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave i izvještaja o njihovoj implementaciji.

Pored navedenog, biće prezentirani izvještaji sa sjednica skupštinskih komisija Saveza, i to sa zajedničke sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, kao i Komisije za izbor i imenovanja.

Savez je članica Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS koji važi za veoma respektabilnu organizaciju u Vijeću Evrope i u Briselu. Nedavno su imenovani i novi predstavnici Saveza u delegaciji Generalne Skupštine NALAS-a.
Također je Savez imenovao svoje predstavnike u delegaciji Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope.

Članovi Predsjedništva Saveza će također biti informisani o procesima provođenja konsultacija putem Saveza u vezi sa nizom zakonskih propisa od kojih su neki: Nacrt Zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, Prednacrt Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon Unsko-sanskog kantona, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nacrt Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i dr.

Savez je, u skladu sa članom 51. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik općina i gradova pred višim nivoima vlasti, te su u skladu sa istim Zakonom, Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.