Vlada Federacije BiH prihvatila inicijativu Općine Konjic za dobijanje statusa grada

PRIHVAĆENA INICIJATIVA OPĆINE KONJIC

Vlada Federacije BiH je danas, na 256. sjednici koja je održana u Sarajevu razmatrala i prihvatila incijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Konjic, koju je podnijela Općina Konjic. U obrazloženju inicijative je navedeno da Općina Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i u posljednjih nekoliko godina iz ove općine na listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti.

Danas je utvrđeno da Općina Konjic ispunjava jedan od uslova da gradom bude proglašena kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Za izradu Nacrta ovog zakona Vlada je odredila Federalno ministarstvo pravde.

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA FBiH 2021.-2027.

Vlada Federacije BiH je također usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Paralamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

Riječ je o integrisanom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Ona je osnov za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  je definisano 78 mjera za implementaciju.

Prvi cilj je ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje).

Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Savez općina i gradova FBiH aktivno učestvuje u ovom projektu. Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala je Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi "Program jačanja javnih institucija u BiH".

Budući da Federacija BiH dosad nije imala strategiju razvoja, Federalna vlada je Odluku o izradi ovog važnog dokumenta donijela na 156. sjednici održanoj 13.9.2018. godine. 

SAČINITI PREDNACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o izradi teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da radnu verziju teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH uputi federalnim ministarstvima finansija, prometa i komunikacija, prostornog uređenja, razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, te zdravstva, kao i Agenciji za privatizaciju u FBiH, koji su u obavezi svoja mišljenja sa eventualnim primjedbama, prijedlozima i sugestijama dostaviti u roku od 30 dana od dana. Ovo ministarstvo je zaduženo i da, nakon isteka roka za dostavu mišljenja, sačini tekst Prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu i u roku od 30 dana uputi ga na davanje mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH.

POČINJE IZRADA STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI 2021.-2027.

Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., kao multisektorskog strateškog dokumenta koji sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.

Nosilac izrade Strategije je Gender Centar FBiH, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade Strategije su i nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te relevantni partneri.

Četvrtak, Februar 18, 2021. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.