Poziv za ekspertne usluge: Unaprijeđenje zdravstva na lokalnom nivou

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je počeo sa provedbom projekta ,,Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Niko zapostavljen niti zaboravljen" („Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the 'Leave No One Behind' Principle") uz podršku NALAS-a i GIZ-a. U sklopu projekta sprovode se aktivnosti koje su vezane za trenutnu socio-ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, pod nazivom ,,Brze mjere socio-ekonomskog oporavka općina za ugrožene skupine u vrijeme krize COVID-19" („Rapid Municipal Socio-economic Recovery Measures for Disadvantaged Groups in Times of COVID-19 Crisis"). Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći najugroženijim grupama stanovništva u Federaciji BiH.

U sklopu aktivnosti projekta planirana je i aktivnost podrške uspostavi i unapređenju rada zdravstvenih savjeta. Formiranje zdravstvenih savjeta je inicijativa Predsjedništva SOGFBiH koja za cilj ima jačanje uloge i odgovornosti lokalnih zajednica u promociji i očuvanju zdravlja njihovih građana.

U skladu sa projektnim zadatkom Savez općina i gradova objavljuje Javni poziv za izbor glavnog i pomoćnog eksperta.

Prilog: Javni poziv za izbor eksperta

Petak, Novembar 27, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.