Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 266Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
O Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

 

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je samostalna organizacija dobrovoljno udruženih općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovana u cilju razvoja lokalne samouprave i unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Savez, kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je udruživanjem općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnivačkoj Skupštini 29.05.2002. godine u Mostaru. Dokument o osnivanju federalnog Saveza potpisale su 54 članice, te zajednički usvojile Statut novoosnovanog Saveza. Pravni je sljedbenik Zajednice opština i gradova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koja je konstituisana 1972. godine sa ciljem da unapređuje i razvija sistem lokalne samouprave, štiti interese lokalnih zajednica, te razvija međugradsku i mađunarodnu saradnju.

- ODLUKA O OSNIVANJU ZAJEDNICE GRADOVA BIH (1972)

- ODLUKA O OSNIVANJU ZAJEDNICE OPŠTINA I GRADOVA BIH (1986)

- ODLUKA O OSNIVANJU SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH (2002)

- STATUT SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH (2002)

- ODLUKA O OBRAZOVANJU PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH (2002)

- ODLUKA O NADLEŽNOSTIMA, NAČINU RADA I SASTAVU SKUPŠTINSKIH ODBORA (2002)

- ODLUKA O IZBORU NADZORNOG ODBORA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH (2002)

- ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH (2002)

U Gradačcu, 22.03.2007. godine održana je II sjednica Skupštine Saveza na kojoj je usvojen novi Statut Saveza i izabrani novi organi. Tom prilikom Savezu je pristupilo još 29 općina, a naredne godine pridružila se još jedna općina, tako da Savez od 2008. godine broji 79 članica od 80 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH (pet općina je pravno prestalo da postoji: Mostar Stari Grad, Mostar Sjever, Mostar Jug, Mostar Zapad i Mostar Jugozapad).
Na VII sjednici Skupštine Saveza, koja je održana 06. i 07.02.2013. godine u Fojnici, u članstvo Saveza primljena je i Općina Kreševo, tako da su danas u članstvu Saveza sve jedinice lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine.

S međunarodnopravnog aspekta, tri ključna događaja su trasirala nove perspektive Zajednice (Saveza) i to:
1. Ratifikacija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, oktobar 1994. godine (Vlada RBiH)
2. Prijem Zajednice opština i gradova RBiH u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (CLRAE), u poziciji specijalnog gosta (novembar 1994.)
3. Prijem Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope (april 2002. godina)

U okviru Saveza ostvaruje se slobodna razmjena iskustava i mišljenja, promocija zajedničkih interesa, učešće u konsultacijama za donošenje propisa, zaštita zajedničkih interesa, te saradnja sa nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama i institucijama vlasti.

Misija Saveza je da promoviše demokratsku i efikasnu lokalnu vlast u skladu sa principima Evropske Povelje o lokalnoj samoupravi, i to putem:

  • Lobiranja i zastupanja zajedničkih interesa svojih članica na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, kao i na internacionalnom nivou;
  • Pružanja profesionalnih usluga članicama (pravno i finansijsko savjetovalište);
  • Stvaranja platforme za razmjenu znanja i informacija (e-mail, web stranica, konferencije, seminari, radionice, javne rasprave, okrugle stolove).


Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino zajedničkim djelovanjem i istupanjem mogu kvalitetno i uspješno ostvariti svoje interese na federalnom i državnom nivou. Svrha Saveza, kao predstavnika općina i gradova Federacije BiH, je da predstavlja i zastupa te interese na najbolji mogući način.

PRAVNI POLOŽAJ

Savez je registriran 02. oktobra 2003. godine u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 719. knjiga I Registra. Upis promjena izvršen je 24.09.2007., 07.04.2011. i 12.03.2013. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02).

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 08.09.2006. godine, u članu 51. uređuju se nadležnosti Saveza, pa tako:

U cilju zaštite zajedničkog interesa, kao i promoviranja i unapređenja lokalne samouprave, gradovi i općine mogu formirati saveze na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Savez na nivou Federacije BiH ima pravo:

  1. djelovati kao zakonski zastupnik svojih članica pred vlastima u FBiH;
  2. pripremati prijedloge zakona i amandmane na prijedloge zakona u cilju poboljšanja zakona i propisa koji reguliraju rad jedinica lokalne samouprave;
  3. davati mišljenja i prijedloge u vezi s raspodjelom javnih prihoda u dijelu koji se odnosi na finansiranje jedinica lokalne samouprave;
  4. uspostavljati kontakte i suradnju sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te postati član međunarodnih asocijacija;
  5. obavljati druge funkcije u skladu sa Statutom.


U članu 56. istog Zakona stoji:

Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova.

U članu 19. predviđeno je da u slučaju osporavanja usvojenog budžeta, u skladu s ovim zakonom moguće tražiti arbitražu čije tijelo „... činit će predstavnici Federalnog ministarstva finansija, kantonalnog ministarstva finansija, općinskog vijeća i općinskog načelnika/ce, nezavisni ekspert iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 34. propisuje obavezu zakonodavca da pribavi „... mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu uticati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave", što predstavlja prenos odredbi iz Evropske povelje koja obavezuju više vlasti na konsultovanje lokalnih vlasti o svim pitanjima koja se odnose na njih.

USTAV FEDERACIJE BIH

Amandmanom 96. na Ustav FBiH iz 2004. godine data je mogućnost Savezu da može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom u svrhu zaštite prava na lokalnu samoupravu, što je Savez u više navrata i koristio.

U članu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika općine ili gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine."


Prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, u članu 10. daje se pravo organima lokalnih vlasti na udruživanje, pa tako stoji:

Lokalni organi vlasti imaju pravo da, u vršenju svojih dužnosti, međusobno sarađuju i da se, u skladu sa zakonom, udružuju sa drugim lokalnim vlastima radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa.

Svaka zemlja mora priznati pravo lokalnim organima vlasti da pripadaju udruženju radi zaštite i unapređenja njihovih zajedničkih interesa, i da pripadaju međunarodnom udruženju lokalnih vlasti.

Prema Odluci o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godina ("Sl.novine FBiH", br. 74/18), jedinice lokalne samouprave svoje interese u procesu izrade Strategije razvoja FBiH izražavaju i zastupaju putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Srijeda
21. April 2021.

April, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING