Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Konsultacije za EE

 

Savez općina i gradova FBiH i Savez opština RS uključeni su u projekat „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH" koji sprovodi GFA Consulting Group GIZ na području čitave BiH.

U sklopu ovog projekta koristi se model 4 + 5 + ostale općine. Ovo podrazumjeva
da GIZ radi ovaj projekat sa 4 partner općine iz oba entiteta , 5 općina prate direktno ovaj projekat, a preko Saveza uključuju se ostale općine. Općine koje surađuju sa GIZ-om (4+5) su: Bijeljina, Gradiška, Prijedor, Zenica, Bihać, Laktaši, Livno, Travnik i Zvornik.

Projekat radi na jačanju kapaciteta Saveza općina i gradova FBiH i RS, te
osposobljavanju saveza da preuzmu ulogu servisa za lokalne zajednice u oblasti
upravljanja energijom.

Sve aktivnosti su u skladu sa zakonima o EE i obavljaju se u koordinaciji sa
fondovima za zaštitu životne sredine/okoliša koji preuzimaju ulogu agencija za EE
na entitetskom nivou.

Projekat paralelno radi na stvaranju mreže EE klubova između univerziteta u BiH i
pruža podršku njihovom djelovanju.

U sklopu ovog projekta na sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH održanoj u aprilu/travnju 2014. godine formirana je Radna grupa koja radi na analizi zakonodavstva iz ove oblasti, izradi prijedloga i razvijanju modela koji će unaprijediti ovu oblast, davanju podrške članicama Saveza putem organizacije konferencija, treninga, izradom različitih modela i priručnika. Nadalje, radna grupa pruža i redovne informacije lokalnim zajednicama o novinama u ovoj oblasti kao i donatorskim sredstvima i fondovima, radi na podizanju javne svijesti kod stanovništva kroz prigodne edukacione i propagandne programe, podstiče razmjenu iskustava i znanja među članicama Saveza, razvija mrežu općinskih uposlenika koji se bave ovom tematikom, stvara zajedničku arhivu propisa i primjera dobre prakse u ovoj oblasti i promovira energetsku efikasnost putem medija i organizacije različitih događaja.


Projekti iz ove oblasti:

1. Projekat „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH" razvio je alat za podršku u donošenju odluka za poboljšanje EE u javnoj rasvjeti koji se sastoji od priručnika i Excel alata za proračun.

- Javna rasvjeta - Kalkulator za lokalne samouprave 2013-2014
- Vodič za javnu rasvjetu u lokalnoj samoupravi 2013 / 2014

2. Dokument sa pregledom novih/tekućih zakonskih obaveza u oblasti EE za lokalne vlasti

2.1 Periodični izvještaj sa pregledom novih/tekućih zakonskih obaveza u oblasti EE za lokalne vlasti (mart - septembar 2014.)

2.2 Integralni izvještaj sa pregledom novih/tekućih zakonskih obaveza u oblasti EE za lokalne vlasti

3. ENMASOFT energetski menadžment

U sklopu ovog projekta GIZ je razvio i besplatni informacioni sistem za energetski menadžment ENMASOFT. Ovo je multidisciplinarni informacioni sistem namjenjen za energetski menadžment i za praćenje implementacije SEAP-a i LEEAP-a. Kreiran je isključivo za naše tržište i izgrađen je na platformi koja obuhvata sve važeće propise i standarde naše države te je namjenjen lokalnim samoupravama da provedu obaveze iz oblasti energetske efikasnosti koje su propisane zakonima i pravilnicima. Softwerska baza ENMASOFT-a sadrži sve građevinske, termičke i tehničke karakteristike, parametre i proračunske formule.  Kreira se za svaku općinu posebno, te u svojoj bazi podataka ima postavljene sve klimatske parametre, tarifni sistem za električnu energiju, cjenovnik gradske toplane i vodovoda i druge specifičnosti koje se odnose na tu općinu.

Kroz ovaj informacioni sistem moguće je pratiti sve javne i stambene objekte na teritoriji općine te javnu rasvjetu.

Ovaj informacioni sistem idealan je za:
-        Praćenje potrošnje energije
-        Lociranje gubitaka
-        Mjerenje potrošnje energije objekata
-        Indentificiranje prioriteta za popravke
-        Indentificiranje prioriteta za EE investicije
-        Izračunavanje uštede potencijala
-        Adekvatno izvještavanje
-        Ispunjavanje zakonske obaveze izvještavanja
-        Praćenje implementacije SEAP-a
-        Izvještavanje CoM o progresu SEAP-a

Ovaj informacioni sistem je besplatan. Sve dodatne informacije u vezi ovog informacionog sistema možete dobiti putem Saveza općina i gradova FBiH.