Za razvoj i unapređenje lokalne samouprave


Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave
razmatra aktuelna pitanja koja se odnose na razvoj lokalnih demokratija u općini i gradu, unapređuje i razvija demokratske procese, te radi na jačanju i osposobljavanju lokalnih vlasti za odgovorno upravljanje i vođenje javnih poslova od interesa za lokalno stanovništvo, realizuje utvrđene političke i demokratske zahtjeve Vijeće Evrope za decentralizaciju vlasti sve do lokalnog nivoa, razmatra i razvija upravnu strukturu lokalnih zajednica u okviru povjerenih izvornih nadležnosti, podstiče inicijative za konstituiranje izvornih prihoda za nadležnosti za koje nije osigurano finansiranje od strane federalnih i kantonalnih vlasti, unapređuje aktivnosti na uspostavljanju decentralizacije fiskalne politike, razvija institute pravne zaštite lokalnih vlasti i prava na poštivanje lokalne samouprave, prati realizaciju zaključaka i zahtjeva Kongresa CLRAE Vijeća Evrope.

KOMISIJA  ZA  RAZVOJ  I  UNAPREĐENJE  LOKALNE  SAMOUPRAVE

KANTON / OPĆINA IME I PREZIME / EMAIL TELEFON

Unsko-Sanski kanton
Bihać
Šuhret Fazlić
 

Posavski kanton
Domaljevac-Šamac
Miroslav Lucić
miroslav.lucic@tel.net.ba
031 791 600

Tuzlanski kanton
Kladanj
Jusuf Čavkunović
 

Zeničko-Dobojski kanton
Usora
Martin Grujo
 

Bosansko-podrinjski kanton
Pale FBiH
Asim Zec
praca@bih.net.ba
038 799 101
038 799 112

Srednjobosanski kanton
Travnik
Amira Đelilbašić
 

Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic
Emir Bubalo
emir.bubalo@konjic.ba
036 712 110

Zapadno-hercegovački kanton
Posušje
Mate Kovač  

Kanton Sarajevo
Stari Grad Sarajevo
Aldiana Kavazović
 

Zap.-bos.kanton/Kanton 10
Livno
Silvija Brčić  


 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.