Nadzorni odbor

O NADZORNOM ODBORU

Nadzorni odbor je organ Saveza. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština iz reda predstavnika članica Saveza na period od četiri godine.

Nadzorni odbor sastaje se jednom godišnje razmatra (pred zasjedanja Skupštine) i vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Saveza.

Na IX sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održanoj u Čapljini 5.05.2017. godine izabrani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora.


Predsjednik Nadzornog odbora
Armin Halitović, načelnik Općine Bosanska Krupa
E-Mail: armin@arminhalitovic.ba

Članovi
Mladen Mišurić Ramljak, načelnik Općine Kiseljak
E-Mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Đemal Memagić, načelnik Općine Olovo
E-Mail: nacelnik@olovo.gov.ba
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.