NAJAVA ODRŽAVANJA OBUKE NA TEMU: „RAZVOJ KOMPETENCIJA IZABRANIH ZVANIČNIKA U JLS ZA USLUGE VODOSNABDIJEVANJA, ODVODNJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH), 19. juna/lipnja 2019. godine u Hotelu Mellain u Tuzli, sa početkom u 9 sati održat će se obuka na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda". Obuka se realizira u sklopu Projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodonabdijevanja i odvodnje otpadnih voda".

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa pravim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumjeli svoju ulogu i odgovornost, da učesnici razumiju važnost i potrebe za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave (JLS), kao i da zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju kolaborativni pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Teme koje će obuka obuhvatiti su sljedeće: 1. Opći aspekti vodnih usluga, 2. Integrisano upravljanje imovinom, 3. Investicije u kapitalnu infrastrukturu, 4. Upravljanje vodnim uslugama i 6. Tarifna politika.

Projekat u okviru kojeg se održava obuka usmjeren je ka povećanju efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja na Zapadnom Balkanu, dajući doprinos boljem pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i kanalizacije, te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (Acquis Communautaire) za okoliš.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat "Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga" (ORF MMS)".

Petak, Juni 14, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.