EU Integracije i međunarodni odnosi

- Zvanično odobren URBACT IV (2021-2027) (20.01.2023.) ...
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeće Evrope (CLRAE) je politički orijentisana organizacij...
NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacij...
CEMR (Vijeće evropskih općina i regija)...